EduGoog
Choose or find odd word

Kathakali , Disco , Garba , Bhangra , Kathak

Option:
A. Kathakali
B. Disco
C. Garba
D. Bhangra
E. Kathak
Answer: B . Disco

Justification:

All except Disco are folk dances.

Next